facebook

Projekt budżetu 2018 przekazany.


15 listopada zgodnie z procedurą, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, w obecności Skarbnik Gminy Marty Panek, przekazał  Przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi Żubura projekt budżetu Gminy Dębica na 2018 rok.

Teraz nad dokumentem pochylą się członkowie poszczególnych komisji Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Na uchwalenie przyszłorocznego budżetu rada Gminy ma czas do końca stycznia 2018 r.

Budżet na 2018 r. przewiduję dochody w łącznej kwocie 105,3 mln zł (z czego 92 mln zł to dochody bieżące), a wydatki w wysokości 103,5 mln zł. Na wydatki majątkowe Gmina Dębica planuje przeznaczyć 24,6 mln zł z czego 12,5 pochodzić będzie z dotacji z UE. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tych wydatków o ponad 10 mln zł  i stanowić będą one prawie ¼ ogólnej wartości wydatków. Całość nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Gmina nie planuje zaciągania nowych pożyczek i kredytów.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail