facebook

Regulamin

KOMPLEKSU BASENÓW „NEMO” W PUSTKOWIE-OSIEDLU

I. Część ogólna

 1. Właścicielem Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu jest Gmina Dębica, zarządzającym nim jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu, zwany dalej GOSiR.

 2. Funkcję kierownika obiektu w dni powszednie w godzinach 1530 – 2100 oraz soboty, niedziele i dni świąteczne pełni kasjer.

  1. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 2100, w soboty i niedzielę w godzinach od 1200 – 2100.
  2. Ostatni klient wychodzi z hali basenowej o godzinie 2100.
  3. Atrakcje znajdujące się na hali basenowej w części rekreacyjnej wyłączane są o godzinie 2055.
  4. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych obszarów pływalni z użytkowania.
  5. W skład Zespołu Basenów wchodzą następujące obiekty:

- hol kasowy,
– basen pływacki o długości 25m i szerokości 12,5m o głębokości od 1.35m do 1.8m wraz z dwoma jacuzzi,
– basen rekreacyjny (do nauki pływania) wyposażony w atrakcje wodne o głębokości od 0.8m do 1.2m,
– basen – dzika rzeka o głębokości 1,1m,
– basen – brodzik dla dzieci o głębokości 16cm do 32cm.
– basen pływacki sezonowy zewnętrzny o głębokości od 1,35m do 1,8m,
– basen pływacki sezonowy zewnętrzny dla dzieci o głębokości od 0,7m do 1,1m,
– zjeżdżalnia rurowa odkryta o długości 72 m,
– blok odnowy biologicznej – wyposażony w saunę suchą, saunę mokrą i leżakownię.
– sala do aerobiku i fitness,
– widownia dla publiczności,
– kawiarnia basenowa,
– szatnie i węzły sanitarne,

oraz inne urządzenia i wyposażenie basenowe przeznaczone do użytkowania przez klientów.

 1. Termin udostępnienia dla użytkowników basenów sezonowych podawany jest corocznie, w miesiącu kwietniu poprzez komunikat dyrektora GOSiR.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych obiektów, urządzeń i wyposażenia basenowego należy zapoznać się z regulaminami i instrukcjami ich użytkowania i stosować się do zawartych w nich zasad.

10. Należy stosować się do: nakazów, zakazów, ostrzeżeń, instruktaży i informacji umieszczonych w formie symboli i tekstu na tabliczkach rozmieszczonych na obiektach, urządzeniach i wyposażeniu basenowym – stanowią one rozszerzenie zasad niniejszego regulaminu i są jego częścią.

11. W przypadku braku pewności bezpiecznego i prawidłowego skorzystania z obiektu, urządzenia lub wyposażenia basenowego zabrania się korzystania z niego przed udzieleniem instruktażu, o udzielenie którego należy zwrócić się do Ratownika WOPR lub pracownika obsługi basenu.

12. Na terenie Kompleksu Basenów obowiązuje całkowity zakaz:

- sprzedaży, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych,
– palenia tytoniu,
– przebywania zwierząt,
– wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
– żucia gumy,
– wnoszenia szklanych przedmiotów oraz wszelkich niebezpiecznych narzędzi.

13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są bezwzględnie zobowiązane do podporządkowania się nakazom pełniących dyżur ratowników oraz obsługi, a także komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.

14. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów i instrukcji, nie stosujące się do zaleceń pełniących dyżur ratowników, a także obsługi pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

15. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających nie będą wpuszczane na pływalnię.

16. Upoważnieni do prowadzenia nauki i doskonalenia pływania są jedynie instruktorzy i trenerzy posiadający pisemne zezwolenie dyrektora GOSiR.

17. Zamiar skorzystania z bloku odnowy biologicznej, w tym saun – należy zgłosić na co najmniej 40 min. przed zamierzonym wejściem do bloku w kasie obiektu. O wyznaczonej porze wejścia na blok należy się zgłosić w przypadku:

- przebywania w strefie płatnej (mokrej) do ratownika WOPR,

- pozostałych przypadkach do kasy w holu basenowym.

18. Z bloku odnowy biologicznej dzieci w wieku do ukończenia 15 lat mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

19. Zasady korzystania z Kompleksu Basenowego „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu przez grupy zorganizowane określa odrębne Zarządzenie Dyrektora GOSiR.

 

II. Zasady korzystania z hali basenowej

 1. Osoby przebywające w strefie płatnej (mokrej) zobowiązane są do noszenia na nadgarstku transponderów (pasków). Nie dotyczy to dzieci do ukończenia 6-tego roku życia.

 2. Na hali basenowej obowiązuje:

- dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
– dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni, ściśle przylegające do ciała,
– czepek kąpielowy,
– klapki basenowe gumowe lub z gumową podeszwą o rozmiarze dopasowanym do wielkości stopy.

 1. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie wszystkich obiektów Zespołu Basenów, pływać i korzystać z urządzeń i wyposażenia basenowego wyłącznie pod ciągłą opieką osób pełnoletnich.

 2. Dzieci do lat 3 obowiązują pielucho-majtki.

 3. W przypadku podejrzenia osoby o bycie w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu napojów alkoholowych lub pod wpływem innych środków odurzających ratownik lub pracownik obsługi ma prawo żądać natychmiastowego opuszczenia obiektów, brak podporządkowania się będzie skutkował natychmiastowym usunięciem z hali basenowej przez organy do tego uprawnione z wszelkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

 4. Osoby mające zamiar wejść do strefy płatnej (mokrej) zobowiązane są do zmiany obuwia w holu kasowym na klapki basenowe gumowe lub z gumową podeszwą.

UWAGA!!! Niedopasowany rozmiar klapek basenowych lub podeszwa wykonana z innego surowca niż guma, np. z tworzywa sztucznego, może być przyczyną poślizgnięcia się i groźnych w skutkach upadków na wilgotnych i mokrych posadzkach w strefie mokrej m in. w szatniach, węzłach sanitarnych, pod natryskami, na hali basenowej i klatce schodowej do zjeżdżalni.

 1. W strefie płatnej mokrej zabrania się biegania i krzyczenia.

 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.

 3. Zabrania się, poza pomieszczeniami przebieralni przebywania nago.

 4. Na terenie hali basenowej zabrania się w szczególności:

- skakania z fragmentów konstrukcji elementów hali basenowej,
– biegania po hali basenowej i wpychania innych użytkowników do wody,
– wchodzenia na wszelkie elementy hali basenowej, które nie są udostępnione do powszechnego użytkowania,
– użytkowania sprzętu ratowniczego do celów innych niż jest przeznaczony,
– konsumpcji artykułów spożywczych na terenie hali basenowej, oraz w strefach do tego celu nie wyznaczonych,
– wrzucania do niecek basenowych resztek jedzenia i wszelkich obcych przedmiotów niezgodnych z obowiązującym regulaminem,
– zanieczyszczania wody w nieckach basenowych,
– niszczenia wyposażenia hali basenowej.

 1. Skoki do wody ze słupków startowych są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody od dyżurującego ratownika.

 2. Ręcznik, płaszcze kąpielowe, należy pozostawiać w wyznaczonych miejscach, dopuszczalne jest poruszanie się po hali basenowej w czystym obuwiu typu basenowego.

 3. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, zaburzenia oddychania równowagi, agresywne zachowanie.

 4. Na terenie hali basenowej obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, a w szczególności nauki pływania oraz innych zajęć – bez pisemnej zgody dyrektora GOSiR.

 5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny bezwzględnie skonsultować możliwość korzystania z atrakcji hali basenowej ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na krytej pływalni GOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Wszelkie urazy oraz inne nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać pełniącym dyżur ratownikom w celu spisania stosownego protokołu wraz z podpisami ratownika i osoby, u której uraz wystąpił.

 7. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

III. Odpłatność

 1. Opłata za korzystanie z Kompleksu Basenów naliczana jest przy wyjściu ze strefy płatnej.

 2. Wysokość opłaty zależna jest od czasu pobytu na hali basenowej: naliczanie czasu rozpoczyna się od momentu aktywacji transpondera (paska) podczas odblokowania bramki kołowrotowej przy kasie, a kończy się po przekazaniu transpondera (paska) kasjerce i przyłożeniu go przez kasjerkę do czytnika

 3. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Gminy Dębica.

 4. Opłata pobierana jest poprzez:

- zapłatę gotówką,
– zmniejszenie wartości karnetu lub innej karty wartościowej dopuszczonej do rozliczenia przez dyrektora GOSiR,
– przelewem, na podstawie umów zawartych z GOSiR.

 1. Zapłata gotówką potwierdzana jest wydaniem paragonu fiskalnego lub na zgłoszenie klienta – faktury. Faktura wydawana jest także do 30 dni od sprzedaży usługi, na podstawie paragonu.

 

IV. Odpowiedzialność i kary

 1. Za zniszczenie lub zagubienie elementów wyposażenia krytej pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości równowartości szkody.

 2. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie i pozostawienie na terenie obiektu przedmiotów wartościowych.

 3. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązanym jest uregulować należność w wysokości 30 zł.

 4. GOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu.

 5. Użytkownik może dokonywać wpisów związanych z oceną i uwagami oferowanych przez Kompleks Basenów usług w książce „Skargi i wniosków” znajdującej się w kasie obiektu.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Zakup biletu, karnetu lub korzystanie z innych form uprawniających do użytkowania obiektów, urządzeń i wyposażenia basenowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Wszelkie komunikaty, w tym dotyczące ograniczeń w korzystaniu z Zespołu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu umieszczane są na tablicy ogłoszeń w hali kasowej oraz na stronie internetowej www.gosir.gminadebica.pl.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail