facebook

Regulamin

Regulamin

IX Edycji Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej „GLAPS”

sezon 2017/2018

 1. Organizatorem „GLAPS-u” jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica przy współudziale Urzędu Gminy Dębica.

2. Celem ligi „GLAPS” jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
3. Naczelną zasadą ligi jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
4. Organizacja, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów gry oraz postanowień Regulaminu pozostaje w gestii organizatora.
5. Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Szymon Nesteruk , Tel.: 509 867 645 email: sznesteruk@op.pl
6. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem każdy z każdym w dwóch rundach.
7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Ligi.
8. Rozgrywki rozgrywane są do trzech wygranych setów. Mecze rozgrywane są piłką ustaloną na spotkaniu organizacyjnym tj. MIKASA 200.
9. Kierownik (kapitan) drużyny zobowiązany jest do złożenia organizatorowi zgłoszenia drużyny zawierającego:
a) listę zawodników ( min. 6 osób, max 12 osób).
b) nazwę drużyny.
c) imię i nazwisko kierownika drużyny, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.

10. W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy zameldowani na terenie Gminy Dębica.
11. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz młodsi, którzy posiadają pisemne zezwolenie rodziców (prawnych opiekunów) na udział w rozgrywkach (oświadczenia należy dostarczyć wraz z listą zgłoszeniową)
12. W drużynie zgłoszonej do rozgrywek nie może znajdować się sportowiec, który jest czynnym zawodnikiem innej drużyny ligowej oraz nie występuję w rozgrywkach ligowych.
13. Dopuszcza się w drużynie nie więcej niż trzech zawodników występujących w innych amatorskich rozgrywkach piłki siatkowej.
14. Zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania ligi. Zawodnik może grać w innym zespole po karencji 2 kolejek.
Wyniki uzyskane z zespołem wycofanym z rozgrywek w trakcie rundy będą anulowane.
15. Ostateczną listę zatwierdza Organizator.
16. Spotkania ligowe rozgrywane są w terminie wskazanym w kalendarzu rozgrywek. O godzinie rozpoczęcia meczów decyduje i powiadamia drużyny organizator po otrzymaniu powiadomienia przez gospodarza meczu. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. Kierownicy zobowiązani są do bieżącego śledzenia strony internetowej Ligi, gdyż tam będą umieszczane wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu GLAPS, zmiany, terminarze, składy itp.
17. Kierownicy drużyn zobowiązani są do przesyłania wyników spotkania w formie sms,
e-mail lub na portalu Facebook najpóźniej 2 godziny po zakończeniu spotkania
18. Dopuszcza się rozegranie meczu w innym terminie niż wskazany w terminarzu za porozumieniem kierowników zainteresowanych drużyn.
19. Obsadę sędziów zapewnia gospodarz meczu. Osoba do sędziowania musi bezwzględnie znać przepisy gry w piłkę siatkową. Może to być jeden z członków drużyny, ale w meczu, który sędziuje nie może występować w roli zawodnika.

20. Organizator przygotowuje salę do rozgrywek, zapewnia drużyną możliwość korzystania z szatni oraz pomieszczeń sanitarnych podczas trwania zawodów.
21. Drużyna ma prawo zgłosić protest w czasie meczu najpóźniej do czasu jego zakończenia.
22. Protest zgłoszony przed lub w trakcie meczu winien być wpisany do protokołu i podpisany przez składającego (kapitana lub kierownika drużyny).
23. Kierownicy drużyn mogą zwrócić się do Komisarzy Ligi o oddelegowanie na dany mecz obserwatora meczu.
24. Sporne sytuacje drużyny starają się rozstrzygać polubownie. Wszelkie zachowania niezgodne z duchem fair-play należy opisać w protokole. Rażące naruszenie przepisów (agresja słowna lub fizyczna, wulgaryzmy, ostentacyjne krytykowanie decyzji sędziów itp. potwierdzone przez obserwatora skutkują upomnieniem zawodnika, podanym do wiadomości wszystkich kierowników drużyn.)
25. Zawodnik który w trakcie Ligi otrzyma dwa upomnienia zostanie skreślony z listy zawodników danej drużyny i nie będzie brał czynnego udziału w Lidze.
26. Mecz należy zweryfikować walkowerem, jeżeli:
a) drużyna ma skład mniejszy niż 6 osób.
b) drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,
c) w drużynie grał nieuprawniony zawodnik,
27. Punktacja: mecz wygrany – 3:0 i 3:1 – 3 pkt., mecz wygrany 3:2 – 2 pkt., mecz przegrany – 2:3 – 1 pkt, mecz przegrany 0:3 i 1:3 – 0 pkt.
28. O kolejności miejsc decydują kolejno
a) Większa liczba zdobytych punktów
b) Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:
- lepszy/wyższy/ stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
- lepszy/wyższy/ stosunek małych punktów zdobytych do straconych.
- wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

29. Faza zasadnicza będzie składać się z 3 rund, w której drużyny będą grać w systemie każdy z każdym. Po Fazie zasadniczej 4 najlepsze zespoły awansują do fazy play-off grając w systemie mecz\rewanż. Drużyna z 1 miejsca gra z drużyną z 3 miejsca, a 2 z 4. W Fazie play-off (półfinały)  obowiązuje zasada „złotego seta”. W każdym dwumeczu za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 będą przyznawane trzy punkty, za triumf 3:2 dwa „oczka”, natomiast za porażkę po tie-breaku jeden punkt.”Złoty set” będzie rozgrywany tylko wtedy, gdy dwie drużyny zakończą zmagania z taką samą liczbą punktów – trzema po dwóch meczach. „Złoty set” rozgrywany będzie do 15 punktów. Zwycięzcy z fazy play-off zagrają jeden mecz finałowy, zaś przegrani zagrają jeden mecz o 3 miejsce. Mecz finałowy i o 3 miejsce rozegrany zostanie na hali wyłonionej przez organizatora ligi, po których nastąpi oficjalne zakończenie sezonu i ceremonia wręczenia nagród.

30. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce otrzymuje medale, Puchar oraz tytuł Mistrza GLAPS za dany sezon. Zespoły, które zajmą II i III miejsce otrzymują medale i pamiątkowe puchary. Pozostałe drużyny otrzymują dyplomy.
31. Puchar jest przechodni. Właścicielem jest Mistrz GLAPS do zakończenia następnego sezonu. Po trzykrotnym zdobyciu pucharu staje się on własnością drużyny.
32. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania Ligi rozstrzyga Organizator, którego decyzje są ostateczne.
33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki zaistniałe w czasie trwania zawodów, które wynikły nie z jego winy. Zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpiecza organizator.
34. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie rozgrywek ( drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie).
35. W każdym meczu wybierani są: zawodnik FAIR PLAY oraz najlepszy zawodnik, którzy po zakończonych zawodach zostaną wpisani do protokołu zawodów. Wyboru dokonują w porozumieniu sędzia, kierownicy drużyn i obserwator, jeśli jest obecny.
36. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zaakceptowania przez organizatora

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail